Algemene voorwaarden

1.Bedrijfsgegevens

Entre Deux Mers
VRM Solutions snc 
1857 Route de Monflanquin
47290 Cancon
BTW: FR19 948 471 693
SIRET :948 471 693 00010
E-mail: [email protected]
Telefoon : +33 (0)6 61 40 87 10
Uitbaters : Kris Van Regenmortel & Trevor Moore

2. Definities

 1. Entre Deux Mers: Bed & Breakfast/Gite, gelegen op bovenstaand adres
 2. Accomodatie type : B&B, kamers worden appart verhuurt met gezamelijke ruimtes of als GITE, accomodatie wordt in zijn geheel verhuurt inclusief zwembad is privé
 3. Gast: een persoon die bij de B&B verblijft en als zodanig is aangemeld;
 4. Hoofdgast: de persoon die (mede namens andere gasten) bij Entre Deux Mers heeft gereserveerd. 
 5. De hoofdgast dient ouder te zijn dan 18 jaar en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten .
 6. Eigenaren: de persoon die als eigenaar de B&B beheert; Kris Van Regenmortel & Trevor Moore

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes,
  Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genoemd betreffende het verblijf
  in Entre Deux Mers.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
  indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke)
  overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling
  tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen
  voorwaarden.

4. Tarieven

onze tarieven uitgelicht per accomodatie type:

GITE
De prijzen zijn inclusief
➢ Verblijf in toegang tot de gehele accomodatie op 1ste verdieping + het verwarmd zwembad met terras.
➢ Gebruik van materialen en toestellen voorradig in de Gite, op het terras en rondom het zwembad
➢ Basisvoorziening in de keuken, van keukenhanddoek, afwasbenodigdheden, basiskruiden
➢ Water, koffie en thee voorzien in de accomodatie
➢ Welkomst 3-gangen dinner bij aankomst op zondag
➢ Alle linnengoed (elke 3 dagen word een zuivere set handdoeken aangeboden, vaker
wisselen kan tegen een meerprijs van 10€/set).
➢ Water en electriciteitskosten
➢ Administatiekosten
➢ BTW (terug te vinden op de factuur)
De prijzen zijn exclusief
➢ Touristenbelasting à 0.80€ p.p.p.n
➢ Eindpoets standaard tarief 100€
➢ Ontbijt, dit kan als extra geboekt worden
➢ Annulerings- of reisverzekering en/of andere kosten.
➢ Table d’hotes op reservatie, op aangegeven dagen (inclusief 3-gangendinner op dag van aankomst)
➢ Consumptie van wijn, bier, andere dranken, snacks voorzien door Entre Deux Mers.

Bed & Breakfast
De prijzen zijn inclusief
➢ Gebruik van de gereserveerde kamer en gezamenlijke ruimtes op de 1ste verdieping
➢ Gebruik van het verwarmd zwembad met terras, met barbeque
➢ Gebruik van materialen en toestellen voorradig in de gemeenschappelijke ruimtes, op het terras en rondom het zwembad
➢ Basisvoorziening in de keuken, van keukenhanddoek, afwasbenodigdheden, basiskruiden
➢ Water, koffie en thee voorzien in de accomodatie
➢ Dagelijks uitgebreid ontbijt
➢ Alle linnengoed (elke 3 dagen word een zuivere set handdoeken aangeboden, vaker wisselen kan tegen een meerprijs van 10€/set).
➢ Water en electriciteitskosten
➢ Administatiekosten
➢ BTW (terug te vinden op de factuur)
De prijzen zijn exclusief
➢ Touristenbelasting à €0.80 p.p.p.n
➢ Eindpoets standaard tarief 25€
➢ Annulerings- of reisverzekering en/of andere kosten.
➢ Table d’hotes op reservatie, op aangegeven dagen
➢ Consumptie van wijn, bier, andere frisdrank of dranken, snacks voorzien door Entre Deux Mers.

Alle vermelding betreffende de tarieven op de website entre2mers.fr worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

5. Reservering en betaling

5.1 Reservering en betaling

 1. Reservering gebeurt via de ‘booking’-link op www.entre2mers.fr. Of kan via diverse boekingssites, mondeling, per post of telefonisch worden aangegaan.
 2. Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
 3. De betaling is het bewijs van boeking. Het voorschot (50% van het totaalbedrag) dient te worden betaald binnen de 72 uren na de online boeking. Pas na betaling is de boeking definitief.
  Is het bedrag niet betaald binnen 72 uren na het invoeren van de online boeking vervalt de
  boekingsaanvraag.
 4. Het resterende bedrag dient betaald te worden ten laatste 30 dagen voor aankomstdatum.
 5. Wij aanvaarden betalingen via overschrijving en kredietkaart.

5.2 Capaciteit in de GITE of B&B kamers

Het aantal personen per accomodatie type (zoals vermeld op de website) stemt overeen met de maximaal toegelaten bezetting, rekening houdend met de beschikbare voorzieningen. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden. De hoofdgast is verantwoordelijk voor het naleven van de leefregels en het betalen van de facturen. Bij de boeking dient vooraf opgegeven te worden met hoeveel personen je de accomodatie zal betrekken.

5.3 Bezoekers

Er zijn geen bezoekers toegestaan op het terrein, buiten gasten die hier verblijven. Hierop kunnen uitzonderingen worden toegelaten maar deze moeten vooraf besproken worden met Entre Deux Mers en als dusdanig goedgekeurd worden.

In geval er bezoekers worden toegestaan moeten wij op voorhand een overzicht krijgen van deze bezoekers. (aantal + reden van bezoek).

Entre Deux Mers behoudt zich het recht om hier een extra kost voor aan te rekenen.

5.4 Dieren

Het meebrengen van (huis)dieren is toegestaan op het terrein van Entre Deux Mers, maar wordt steeds vooraf gemeld bij de reservatie/boeking.

Entre Deux Mers is niet verantwoordelijk voor het dier, indien deze wegloopt of gewond geraakt.

Er is geen volledige afsluiting voorzien op het domein.

5.5 Energieverbruik

Bij onverantwoord overmatig, aantoonbaar energieverbruik, zowel water als electriciteit, Entre Deux Mers behoudt zich het recht om hier een extra kost voor aan te rekenen.

6. Annulering

Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Entre Deux Mers te worden meegedeeld. 

Volgende bepalingen zijn van toepassing:

 • Annulering tot 6 maanden vóór de datum van aankomst is kosteloos
 • Annulering tussen 6 maanden en 1 maand: 50% van de reservering zal worden ingehouden;
 • Annulering binnen de 30 dagen vóór de datum van aankomst: 100% van de reservering zal worden ingehouden.

Het niet tijdig voldoen van betalingen (voorschotten en saldo’s), wordt gezien als annulering door jezelf en als dusdanig behandeld worden.

Entre Deux Mers behoudt zich het recht om je verblijf te annuleren bij het niet naleven van de leefregels na aankomst, je ontvangt geen terugbetaling van voorschotten, noch saldo’s.

Indien u op het ogenblik van aankomst zelf weigert, nalaat je verblijf te betreden omwille van welke redenen dan ook zal je geen enkele vergoeding kunnen terugeisen

7. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: 

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het domein.
 • Ongevallen;
 • Het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein;
 • De hoofdgast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Entre Deux Mers en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig zaak die zij onder zich hebben.

8. Borg

Voor een verblijf van minstens 7 nachten wordt een waarborg van 500€ aangerekend, dit zal afgerekend worden op dag van aankomst.

Als er geen schade, openstaande rekeningen, uitzonderlijke schoonmaakkosten of verlies kan worden vastgesteld, wordt de borg binnen de 14 dagen, na vertrek, teruggestort. Echter, indien wel schade of verlies kan worden vastgesteld, dan behoudt Entre Deux Mers zich het recht voor om een deel of de gehele borg in te houden.

9. Klachten

De Gast is steeds gerechtigd zijn klachten aan de Eigenaren van Entre Deux Mers voor te leggen, mits een aangetekend schrijven, binnen de 30 dagen na verblijf.

Alle geschillen omtrent de naleving van dit reglement zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken volgens het Franse recht.

10. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Entre Deux Mers gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de hoofdgast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte van de Eigenaren, schade aan de accommodatie wegens storm, brand of anderszins waardoor een normaal gebruik van de accommodatie (tijdelijk) niet mogelijk is, extreme weersomstandigheden, storingen in het stroomcircuit of maatregelen van overheidswege.

 2. Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding zal de reeds gedane betaling geheel of gedeeltelijk worden teruggeboekt, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

11. Privacy

 1. Entre Deux Mers zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

 2. Nadere uitleg over hoe Entre Deux Mers met persoonsgegevens omgaat is te vinden in de privacy statement verklaring die op www.entre2mers.fr is te vinden.

12. Huishoudelijk reglement

12.1 In en uitchecken

 • Inchecken kan op de dag van aankomst vanaf 17 uur, of tenzij anders is overeengekomen met de hoofdgast.
 • Uitchecken moet ten laatste gebeuren om 11 uur op de dag van vertrek. Een langere uitcheck tijd is in overleg mogelijk, op basis van andere reservaties.
  Bij laattijdig verlaten van de lodge wordt minimaal €100 aangerekend op de eindfactuur.
  Bij niet terugbrengen van de sleutel met hanger wordt €30 aangerekend per sleutel op de eindfactuur.

12.2 Huisdieren

 • Huisdieren zijn welkom in Entre Deux Mers. Er wordt €5,- per huisdier per nacht in rekening gebracht welke verrekend wordt bij de online boeking. 
 • Een huisdier mag NIET op de zetels zonder beschermdeken. Deze worden door Entre Deux Mers voorzien in de accomodatie.
 •  Een huisdier mag NIET in het zwembad.
 •  Ontlasting van huisdieren dient door de eigenaar van het huisdier onmiddellijk opgeruimd te worden. 
 • Honden dienen na een wandeling bij aankomst schoon gemaakt te worden alvorens zij de accommodatie binnen gaan.

12.3 Keuken

 • Rest Afval en PMD afval dienen te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. Volle zakken kunnen in de daarvoor voorzien afvalbakken gedeponeerd worden.
 •  Karton/papier, dient gescheiden bewaard te worden. 
 • BBQ kan gebruikt worden, maar dient schoongemaakt te worden na elk gebruik

12.4 Zwembad

 • Er mag NIET gedronken of gegeten worden in het zwembad
 • Kinderen die niet kunnen zwemmen of jonger dan 12 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van een volwassenen bij het betreden van het zwembad.

12.5 Algemeen

 • Spring zuinig om met water en energie • Deuren en ramen gesloten houden bij opzetten van de Airconditioning
 • Roken is NIET toegestaan in de gehele accomodatie. Dit kan enkel buiten, waarbij assen en peuken dienen verzameld te worden in de daarvoor voorziene asbak.
 • De accomodatie dient netjes gehouden te worden.
 • Tussen 22.00 uur en 7.00 uur dient er rekening gehouden te worden met eventuele medegasten die hun nachtrust wensen.
 • Parkeren kan op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen op het domein.
 • Het is niet toegelaten om vuur te maken op het domein. (uitgezonderd BBQ voorzien door Entre Deux Mers.
 • De accomodatie dient netjes gehouden te worden. En meubels dienen terug op de juiste plaats gezet te worden bij het verlaten van de accomodatie.
 • Alle afwas dient gedaan te worden en afwasmachine uitladen bij vertrek